الکتروموتور ۱/۶

الکتروموتور ۱/۶:

مورد استفاده در کولر های ۳۲۰۰

220V
RPM : 1325
C:4MF , 3MF
50HZ
A107
W 150
VC : 500 VAC
Ins.ci:f
CW icoA1

فهرست