الکتروموتور ۱/۷

الکتروموتور ۱/۷:

مورد استفاده در کولر های ۳۲۰۰

V:220
IP:10
B0001
W:0.85/0.55
HZ:50
VAC:400
A:0.85/0.55
MF:7

فهرست