الکتروموتور ۱/۸

الکتروموتور ۱/۸:

مورد استفاده در کولر های ۲۸۰۰

220V
50HZ
ins.ci:f
CW icoA1
RPM1300/1250
A1.5/0.95
W 130/90
VC : 500 VAC

فهرست