الکترو موتور ۱/۵ (۱۸۰ وات)

الکترو موتور ۱/۵:

مورد استفاده در کولر های ۳۵۰۰

فهرست