الکترو پمپ طرح ۳۵۰۰ – ۷۰۰۰

الکترو پمپ طرح ۳۵۰۰ – ۷۰۰۰:

مورد استفاده در کولر های ۳۵۰۰ – ۷۰۰۰

220V
Pout: 6.1 w
pin: 50w
IP:23
2600 PRM
PF: 0.74
0.3 A

فهرست